Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Warunki gwarancji

WYCIĄG Z WARUNKÓW GWARANCJI 

 1. Każda wada objęta gwarancją winna być zgłoszona niezwłocznie do „MERCOR” S.A. i potwierdzona na piśmie, w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia.
 2. Zgłoszenia można dokonać wysyłając wypełniony FORMULARZ GWARANCYJNY umieszczony na stronie mercor.com.pl, zgłaszając telefonicznie pod tel. 058/ 341 42 45, faxem na nr 058/ 341 39 85, mailem na adres reklamacje@mercor.com.pl lub wysyłając pismo na adres: „MERCOR” S.A. 80-408 Gdańsk, Grzegorza z Sanoka 2.
 3. W przypadku wystąpienia wad fizycznych w okresie gwarancji „MERCOR” S.A. zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia oraz dostarczenia dowodu zakup lub umowy, z zastrzeżeniem pkt 6
 4. „MERCOR” S.A. zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu naprawy w przypadku napraw skomplikowanych albo wymagających zakupu niestandardowych podzespołów lub części zamiennych.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych urządzeniach.
 6.  Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń i awarii urządzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, ingerencją użytkownika, brakiem okresowych przeglądów technicznych , niewykonaniem czynności konserwacyjnych. 
  • uszkodzeń urządzeń powstałych z przyczyn innych niż leżące po stronie „MERCOR” S.A., w szczególności: zdarzeń losowych, takich jak: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu (wiatr ≥17,5 m/s), zalania, uderzenia piorunu, przepięć w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu itp. 
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zaniechania obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ujawnionej wady; pogorszenia jakości powłok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia (blaknięcie, utlenianie); 
  • wad spowodowanych użyciem ściernych lub agresywnych środków czyszczących; 
  • części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba że wystąpiła w nich wada fabryczna; 
  • uszkodzeń powstałych w wyniku działania agresywnych czynników zewnętrznych, w szczególności chemicznych i biologicznych, lub których pochodzenie związane jest z procesami produkcyjnymi i działalnością prowadzoną w obiekcie lub jego bezpośredniej bliskości, w którym to urządzenia zostały zamontowane; 
  • zabrudzeń komór poliwęglanu pyłami lub drobinami lub cząstkami, których średnica efektywna ziaren jest mniejsza niż 50 μm;
  • kondensacji pary wodnej wewnątrz komór poliwęglanu w trakcie eksploatacji.
 7. Kupujący/uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do właściwej eksploatacji urządzeń oraz przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej urządzeń.
 8. Gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
  • gdy Kupujący/uprawniony z gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne we własnym zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z „MERCOR” S.A., 
  • gdy okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie były wykonywane w terminie lub były wykonywane przez osoby nieuprawnione lub firmę nieposiadającą ważnej autoryzacji na serwis „MERCOR” S.A. albo gdy urządzenia były nieprawidłowo eksploatowane, 
  • jakiejkolwiek ingerencji osób nieupoważnionych – poza czynnościami wchodzącymi w zakres normalnej eksploatacji urządzeń. 
 9. W przypadkach określonych w pkt. 8 wyłączona jest ponadto odpowiedzialność „MERCOR” S.A. z tytułu rękojmi.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków gwarancji znajdują się w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń