Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Polityka prywatności

I.    INFORMACJE OGÓLNE:
 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka Prywatności”):

  - przedstawia zasady przetwarzania i sposoby ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej https://mercor.com.pl (dalej jako: „strona internetowa”), do której prawa przysługują „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000217729, wysokość kapitału zakładowego (i wpłaconego): 3.914.633,75 zł, NIP 584-030-22-14, REGON 008047521, BDO 000069623 (dalej również jako: „Spółka” lub „MERCOR”); 
  - reguluje warunki korzystania ze znaków towarowych i logo Spółki oraz treści i materiałów zamieszczonych na stronie internetowej;
  - informuje o używanych na stronie internetowej plikach cookies.
 2. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację warunków Polityki Prywatności.
 3. MERCOR nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe dostępne poprzez linki zamieszczone na stronie internetowej MERCOR, jak również za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami.
 4. Strona internetowa nie zawiera treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, obowiązujących regulacji prawnych, jak również informacji, które mogłyby spowodować zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób.
 5. MERCOR zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej.
II.    DANE OSOBOWE:
 1. Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o „danych osobowych” rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy.
 2. Administratorem danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej jest MERCOR.
 3. MERCOR przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 4. MERCOR wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 5. MERCOR przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia użytkownikom strony internetowej utrzymywania relacji biznesowych ze Spółką, w tym zwłaszcza korzystania z materiałów i treści umieszczonych w strefach objętych logowaniem. Ponadto dane osobowe mogą być również zbierane i przetwarzane w związku ze zgłoszeniem za pośrednictwem strony internetowej uczestnictwa w imprezach, szkoleniach i konkursach organizowanych przez MERCOR, subskrypcją zamówionych newsletterów (przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki newslettera) lub w celach rekrutacji.
 6. Uzyskane przez MERCOR informacje nie będą wykorzystywane
  w celach komercyjnych lub marketingowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak, ich niepodanie (w określonych sytuacjach) uniemożliwi korzystanie przez użytkownika z niektórych funkcji strony internetowej (na przykład, w razie realizacji projektu EDU, nie będzie możliwe zebranie danych kontaktowych, a co za tym idzie, udostepnienie zwrotnych informacji lub materiałów). W szczególności, MERCOR nie będzie mógł udostępnić innych materiałów lub informacji, przesłać newslettera lub zawrzeć i zrealizować umowy. Również podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu.     
 8. MERCOR przetwarza otrzymane za pośrednictwem strony internetowej dane osobowe przez czas trwania celu tego przetwarzania np. przez czas trwania negocjacji, realizacji umowy lub usług świadczonych po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tych zakresów wskazanych lub przedawnienia zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który z podanych okresów będzie dłuższy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO.
 9. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” oraz  podobnych  technologii  mogą  być  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  pliku „cookie”. Niektóre pliki „cookies” nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi (MERCOR) do zrealizowania celów związanych  z  gromadzeniem  danych,  jak  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  analiza  danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 10. Odbiorcami danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej są pracownicy oraz współpracownicy MERCOR. Ponadto, Spółka może zostać zobowiązana do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych na żądanie sądów, Policji, organów administracji rządowej lub samorządowej, lub innych władz. 
 11. Co do zasady, MERCOR będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być dane statystyczne i analityczne. W tym przypadku MERCOR przekazuje dane osobowe do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO, to jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
  Stany Zjednoczone Ameryki to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia wysokich standardów ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Dane osobowe są jednak bezpieczne – korzystamy ze zgodnego z prawem unijnym mechanizmu przekazywania danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. MERCOR powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym (np. Google) na podstawie umów powierzenia zawierających Standardowe Klauzule Umowne (SCC). SCC są to wzorcowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, które mają na celu zapewnić ułatwienie przekazywania danych osobowych, jednocześnie zapewniając poziom ochrony danych, na takim samym poziomie, jaki przewiduje RODO. 
 12. W toku przetwarzania otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych każdy użytkownik strony internetowej, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie np. usunięcia danych z listy subskrybentów lub listy rekrutacyjnej. Wszelkie żądania w tym zakresie prosimy kierować na adres e-mail podany poniżej. Wskazane uprawnienia i żądania użytkownika nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 14. MERCOR zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 15. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub zamiaru skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt z MERCOR poprzez dedykowany adres e-mail: odo@mercor.com.pl
 16. Każdy z użytkowników strony internetowej, którego dane osobowe dotyczą, ma  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że jego dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
III.    PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 
 1. Zamieszczone na stronie teksty, grafiki, logo, znaki towarowe, obrazy, filmy i inne pliki stanowią własność MERCOR i są chronione Prawem własności intelektualnej. Korzystanie z nich możliwe jest zgodnie z poniższymi warunkami.
 2. Kopiowanie lub wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej treści, zdjęć, filmów lub innych materiałów chronionych Prawem własności intelektualnej – do celów zarobkowych, komercyjnych lub zawodowych – dopuszczalne jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez MERCOR lub zawarciu stosownej umowy.
 3. Znaki towarowe i logo MERCOR mogą być używane jedynie po zawarciu ze Spółką odpowiedniej umowy.
 4. Jakiekolwiek nieautoryzowane przez MERCOR, użycie lub rozpowszechnianie znaków towarowych, logo lub chronionych prawem treści ze strony internetowej może naruszać prawo i podlegać ochronie na drodze sądowej.
IV. PLIKI COOKIES
 1. Podczas przeglądania strony internetowej używane są pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej.
 2. Stosowane przez MERCOR pliki „cookies" są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania oraz oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować stronę internetową do jego potrzeb. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. MERCOR stosuje dwa rodzaje plików „cookies":
  a)   cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika strony internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
  b)   cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika strony internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 4. MERCOR wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
  - lepszego dostosowywania treści i struktury strony internetowej, w tym dopasowania jej zawartości do indywidualnych preferencji użytkownika; pliki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  - przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony internetowej do panujących trendów; statystyki stosuje się również do oceny popularności strony internetowej.
 5. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki  użytkownik korzysta ze stron internetowych. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 7. Użytkownik strony internetowej może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies" do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik strony może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Użytkownik strony internetowej może w każdej chwili usunąć pliki „cookies”, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  a)    Internet Explorer,
  b)    Chrome,
  c)    Safari,
  d)    Firefox,
  e)    Opera,
  f)    Android,
  g)    Safari (iOS),
  h)    Windows Phone,
  i)    Blackberry.
 9. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.