Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Raporty
bieżące

 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
  z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

  • w dniu 19 lutego 2024 r. nabył 256 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 25,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 399,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00164% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 20 lutego 2024 r. nabył 336 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,50 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 8 232,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00216% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 21 lutego 2024 r. nabył 332 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,296 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 8 066,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00213% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 22 lutego 2024 r. nabył 40 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,60 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 984,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00026% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • w dniu 23 lutego 2024 r. nabył 752 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,256 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 18 240,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00483% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 94 129 akcji, które stanowią 0,60458 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 19 do 23 lutego 2024 r.

   

  Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 • Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2024 roku i w okresie sierpień 2023 – styczeń 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w styczniu 2024 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 38,0 mln zł w porównaniu z wartością 57,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 34%. 

  W okresie od sierpnia 2023 do stycznia 2024 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 282,7 mln zł wobec 299,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 6%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

 • Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku, które przedstawiają się następująco:

  Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmujący okres 01.10.2023 do 31.12.2023: 16.02.2024.
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 obejmujący okres od 01.04.2024 do 30.06.2024: 23.08.2024.

  Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych, a publikowane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, do których odwołuje się § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757)

  Raport półroczny:

  • skonsolidowany raport półroczny (wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym i raportem firmy audytorskiej) za I półrocze roku obrotowego 2024/2025 roku obejmujące okres od 01.04.2024 do 30.09.2024: 02.12.2024

  Raporty roczne:

  • jednostkowy raport za rok obrotowy 2023/2024 rok obejmujący okres od 01.04.2023 do 31.03.2024: 01.07.2024.
  • skonsolidowany raport za rok obrotowy 2023/2024 rok obejmujący okres od 01.04.2023 do 31.03.2024: 01.07.2024.


  Zarząd „MERCOR” S.A. przypomina podaną wcześniej informację, że zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 29 października 2009 roku, rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

   

  Podstawa prawna:
  § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwem niebędącego państwem członkowskim.

 • Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2024 roku i w okresie lipiec – grudzień 2024

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w grudniu 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 33,7 mln zł w porównaniu z wartością 43,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 23%. 

  W okresie od lipca do grudnia 2023 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 292,9 mln zł wobec 290,3 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1%.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne