This website uses cookies to optimize the use of the website, for statistical purposes and to popularize the website using social networking sites. You can specify the conditions for storing cookies in your web browser.

Terms of warranty

WYCIĄG Z WARUNKÓW GWARANCJI 

 1. Każda wada objęta gwarancją winna być zgłoszona niezwłocznie do „MERCOR” S.A. i potwierdzona na piśmie, w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia.
 2. Zgłoszenia można dokonać wysyłając wypełniony FORMULARZ GWARANCYJNY umieszczony na stronie mercor.com.pl, zgłaszając telefonicznie pod tel. 058/ 341 42 45, faxem na nr 058/ 341 39 85, mailem na adres reklamacje@mercor.com.pl lub wysyłając pismo na adres: „MERCOR” S.A. 80-408 Gdańsk, Grzegorza z Sanoka 2.
 3. W przypadku wystąpienia wad fizycznych w okresie gwarancji „MERCOR” S.A. zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia oraz dostarczenia dowodu zakup lub umowy, z zastrzeżeniem pkt 6
 4. „MERCOR” S.A. zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu naprawy w przypadku napraw skomplikowanych albo wymagających zakupu niestandardowych podzespołów lub części zamiennych.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych urządzeniach.
 6.  Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń i awarii urządzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, ingerencją użytkownika, brakiem okresowych przeglądów technicznych , niewykonaniem czynności konserwacyjnych. 
  • uszkodzeń urządzeń powstałych z przyczyn innych niż leżące po stronie „MERCOR” S.A., w szczególności: zdarzeń losowych, takich jak: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu (wiatr ≥17,5 m/s), zalania, uderzenia piorunu, przepięć w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu itp. 
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zaniechania obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ujawnionej wady; pogorszenia jakości powłok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia (blaknięcie, utlenianie); 
  • wad spowodowanych użyciem ściernych lub agresywnych środków czyszczących; 
  • części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba że wystąpiła w nich wada fabryczna; 
  • uszkodzeń powstałych w wyniku działania agresywnych czynników zewnętrznych, w szczególności chemicznych i biologicznych, lub których pochodzenie związane jest z procesami produkcyjnymi i działalnością prowadzoną w obiekcie lub jego bezpośredniej bliskości, w którym to urządzenia zostały zamontowane; 
  • zabrudzeń komór poliwęglanu pyłami lub drobinami lub cząstkami, których średnica efektywna ziaren jest mniejsza niż 50 μm;
  • kondensacji pary wodnej wewnątrz komór poliwęglanu w trakcie eksploatacji.
 7. Kupujący/uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do właściwej eksploatacji urządzeń oraz przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej urządzeń.
 8. Gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
  • gdy Kupujący/uprawniony z gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne we własnym zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z „MERCOR” S.A., 
  • gdy okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie były wykonywane w terminie lub były wykonywane przez osoby nieuprawnione lub firmę nieposiadającą ważnej autoryzacji na serwis „MERCOR” S.A. albo gdy urządzenia były nieprawidłowo eksploatowane, 
  • jakiejkolwiek ingerencji osób nieupoważnionych – poza czynnościami wchodzącymi w zakres normalnej eksploatacji urządzeń. 
 9. W przypadkach określonych w pkt. 8 wyłączona jest ponadto odpowiedzialność „MERCOR” S.A. z tytułu rękojmi.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków gwarancji znajdują się w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń