Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

MCR SERWIS CZYLI PYTAŃ KILKA DO DZIAŁU SERWISU

1. Jak często należy wykonywać okresowe przeglądy techniczne urządzeń produkcji „MERCOR” S.A.?
 

Okresowe przeglądy techniczne i konserwację urządzeń wchodzących w skład grawitacyjnych systemów oddymiania (klapy i okna oddymiające, kurtyny dymowe, centrale sterujące tymi urządzeniami), należy wykonywać co 6 miesięcy.


Okresowe przeglądy techniczne i konserwację urządzeń wentylacji pożarowej (klapy pożarowe, wentylatory, centrale sterujące tymi urządzeniami), zgodnie z zapisami dokumentacji techniczno-ruchowej, należy wykonywać co 12 miesięcy.


Przeglądy powinny być wykonywane w ciągu całego okresu eksploatacji urządzeń, tj. w okresie gwarancji, jak również po jej zakończeniu.
Informacja o częstotliwości wykonania przeglądów została zawarta w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń.


2.  Jaki jest koszt wydłużenia gwarancji na urządzenia produkcji „MERCOR” S.A.?


Oferta na dostawę urządzeń uwzględnia maksymalny, możliwy dla danego przypadku okres gwarancji. Możliwe jest wydłużenie tego okresu w przypadku wykonywania przez „MERCOR” S.A. regularnych przeglądów serwisowych i konserwacji zamontowanych urządzeń.


3. Kto jest uprawniony do wykonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych produkcji „MERCOR” S.A.?


 Uprawnionym do wykonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych produkcji „MERCOR” S.A. jest producent lub firmy posiadające stosowną autoryzację wydaną  przez producenta.

  


4. Skąd wynika obowiązek wykonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych?


Obowiązek ten wynika z przepisów o ochronie przeciwpożarowej1,2 oraz zapisów dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń. 


1 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351)
Art. 4.1.3. „Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie”


2 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
§ 3.2. „Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.”
§ 3.3. „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

5. Czy istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej z firmą „MERCOR” S.A.?


 Dział Serwisu „MERCOR” S.A. oferuje współpracę opartą o zlecenia jednorazowe oraz stałą umowę serwisową. Zawarcie takiej umowy wiąże się z wieloma korzyściami takimi jak: niższa cena za przeglądy, nadzorowanie terminów wykonywanych przeglądów, czy skrócony tryb działania w nagłych przypadkach. Kontakt do przedstawicieli działu serwisu Mercor SA znajduje się w zakładce mcrserwis / kontakt.


6. Jak można zgłosić problem z działaniem urządzenia lub systemu Mercor S.A.?


W przypadku urządzeń objętych gwarancją zgłoszenie zawierające krótki opis usterki, nazwę i lokalizację obiektu, w którym urządzenia są zamontowane, dane kontaktowe zgłaszającego oraz numer umowy lub faktury, potwierdzające zakup urządzeń należy przesłać na adres reklamacje@mercor.com.pl.  Po wysłaniu maila nadawca otrzyma automatyczną informację – potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia. Przesłane zgłoszenia zostanie rozpatrzone przez zespół ds. reklamacji.

W przypadku urządzeń nie objętych już gwarancją można przesłać stosownego maila z informacją o problemie na adres serwis@mercor.com.pl lub skontaktować się  telefonicznie pod numerem 661 22 66 66.


Więcej informacji o usługach i kontaktach znajduje się na stronie w zakładce mcrserwis.


7. Na jaki adres mogę odesłać reklamowany towar?

W celu zareklamowania towaru w pierwszej kolejności należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres: reklamacje@mercor.com.pl. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis usterki, nazwę i lokalizację obiektu w którym urządzenia są zamontowane, dane kontaktowe zgłaszającego oraz numer umowy lub faktury potwierdzające zakup. Specjalista rozpatrujący reklamację skontaktuje się z nadawcą maila i poinformuje, na jaki adres należy odesłać reklamowany towar.