Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Masz pytanie?

Obsługa sklepu i zamówień | 8:00 - 16:00

Doradztwo techniczne | 8:00 - 16:00

Zobacz na mapie

Skontaktuj się z nami

Łukasz Krzemień

508 970 992

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MERCOR

§1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego MERCOR
 • Niniejszy regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c.
 • Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:
  • Regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 k.c.;
  • Sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie towarów dostępny w sieci web pod adresem https://mercor.com.pl/sklep
  • Sprzedawca - "MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217729, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5840302214, REGON: 008047521, o wysokości kapitału zakładowego 3.914.633,75 zł (w pełni opłaconego), BDO: 000069623;
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą (będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.) która korzysta ze Sklepu z wykorzystaniem Konta Użytkownika; na potrzeby Regulaminu za Klienta uznaje się także wszelkie osoby korzystające ze Sklepu w jego imieniu (np. pracowników lub pełnomocników), niezależnie od charakteru umocowania oraz jego podstawy prawnej;
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto użytkownika i korzystająca ze Sklepu w imieniu Klienta;
  • Konto Użytkownika – wydzielona część Sklepu umożliwiająca  Użytkownikom zawieranie Umów Sprzedaży oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu, takich jak np. przeglądanie historii zakupu czy zmiana ustawień Konta;
  • Login – ciąg znaków alfanumerycznych stanowiących adres e-mail, wykorzystywany przez Klienta do zalogowania się na Konto Użytkownika;
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym kosztów dostawy zamówionych Produktów oraz sposobu płatności;
  • Koszyk – element oprogramowania Sklepu umożliwiający podgląd wybranych przez Klienta Produktów przeznaczonych do zakupu, modyfikację ich ilości oraz przejście do Formularza zamówienia;
  • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  • Przewoźnik – podmiot świadczący na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dostawy Produktów stanowiących przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  • Umowa Handlowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą regulująca szczególne warunki współpracy m.in. w zakresie cen Produktów oraz regulowania zobowiązań wynikających z Umów Sprzedaży.
 • W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Klient może kontaktować się z pracownikami Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail – poprzez wysłanie wiadomości na adres: sklep@mercor.com.pl – w dowolnej porze.
§2. Minimalne wymagania techniczne; dostępność
 • Korzystanie ze Sklepu (w tym przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień) możliwe jest w przypadku:
 • korzystania przez Użytkowania z urządzenia końcowego (np. komputera lub tabletu) posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyświetlacz o rozdzielczości min. 1024 x 600 pikseli.
 • korzystania przez Użytkownika z przeglądarki internetowej:
  • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
  • Firefox w wersji 28.0 lub nowszej,
  • Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  • Opera w wersji 12.17 lub nowszej,
  •  Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
 • włączenia obsługi Java Script w ramach wykorzystywanej przeglądarki internetowej;
 • włączenia możliwości przechowywania plików cookies (tzw. „ciasteczek”) w urządzeniu końcowym Użytkownika;
 • posiadania dostępu do aktywnego konto poczty e-mail;
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie do Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
§3. Oferta Sprzedawcy i przedmiot umowy
 • Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia każdemu zainteresowanemu Klientowi zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów na zasadach określonych w Regulaminie, z uwzględnieniem postanowień Umowy Handlowej, jeżeli taka umowa została zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest:
  • założenie Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu;
  • złożenie zamówienia z wykorzystaniem Formularza Zamówienia zgodnie z postanowieniami §5;
  • dokonanie zapłaty zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
 • Poszczególne Produkty oferowane do sprzedaży w ramach Sklepu posiadają oznaczone ceny brutto oraz netto.
 • Do przeglądania Produktów oferowanych do sprzedaży w ramach Sklepu nie jest konieczne założenie Konta Użytkownika.
 • W razie zawarcia Umowy Handlowej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, prezentowane w ramach Sklepu ceny poszczególnych Produktów mogą być inne niż w odniesieniu do Klientów, którzy nie zawierali ze Sprzedawcą takiej Umowy.
§4. Zakładanie Konta Użytkownika; korzystanie ze Sklepu
 • Przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego konieczne jest podanie następujących danych:
  • aktualnego adresu e-mail – adres ten stanowić będzie Login Użytkownika;
  • hasła dostępowego o odpowiednim stopniu złożoności;
  • pełnej nazwy (firmy) Klienta;
  • adresu Klienta;
  • numeru NIP Klienta;
  • numeru telefonu Klienta;
  • imienia i nazwiska Użytkownika.
 • Konto Użytkownika zostaje utworzone po:
  • wypełnieniu wszystkich danych w Formularzu Rejestracyjnym,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych w celu świadczenia usługi administrowania Kontem Użytkownika oraz zawierania Umów Sprzedaży (wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola),
  • złożeniu oświadczeń o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności (złożenie oświadczenia następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola),
  • kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”.
 • Dokonując rejestracji Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę na wskazany w treści Formularza Rejestracyjnego adres e-mail informacji handlowej lub informacji o charakterze marketingowym. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłania tych informacji oraz przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności. Zgoda na przesyłanie w/w informacji może zostać cofnięta w każdej chwili.
 • Założenie Konta Użytkownika w Sklepie jest bezpłatne.
 • Dla jednego Klienta może być prowadzonych kilka Kont Użytkowników. Utworzenie dodatkowych Kont Użytkowników dla jednego Klienta możliwe jest po dokonaniu dodatkowych, indywidualnych ustaleń pomiędzy przedstawicielami Sprzedawcy a Klientem.
 • Po dokonaniu rejestracji na adres e-mail podany przy wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego wysyłana jest wiadomość zawierająca łącze (tzw. „hiperlink”), którego kliknięcie aktywuje Konto Użytkownika.
 • Do wiadomości, o której mowa w ustępie poprzedzającym dołączone zostają:
  • plik w formacie pdf zawierający treść zaakceptowanego Regulaminu;
  • informacja tekstowa dotycząca przetwarzania danych osobowych wraz z łączem (odnośnikiem) do Polityki prywatności.
 • Dokonywanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej aktywacji Konta Użytkownika nie jest możliwe.
 • Z chwilą aktywacji Konta Użytkownika pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług polegających na administrowaniu Kontem Użytkownika. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Użytkownika lub zaprzestania działalności Sklepu.
 • Klient może żądać od Sprzedawcy usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie takie może zostać zgłoszone za pośrednictwem poczty e-mail.
 • Logowanie się na Konto Użytkownika wymaga podania Loginu oraz hasła ustanowionych w Formularzu rejestracyjnym.
 • Użytkownik nie może udostępniać Loginu oraz hasła dostępowego do Konta Użytkownika osobom trzecim.
 • Po zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonania edycji danych Klienta, składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, a także przeglądania historii dotychczasowych transakcji.
 • Użytkownik nie może korzystać ze Sklepu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, utrudniający lub uniemożliwiający korzystanie ze Sklepu przez innych użytkowników lub niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wzywa Klienta do zaprzestania lub usunięcia skutków naruszeń w terminie 3 dni od daty wystosowania takiego wezwania. Wezwanie takie wysyłane jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas zakładania Konta Użytkownika. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§5. Składanie Zamówienia
 • W celu złożenia Zamówienia należy:
  • zalogować się do Sklepu z wykorzystaniem Loginu Użytkownika, hasła ustawionego podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego;
  • wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, określić ich ilość, a następnie dodać produkty do Koszyka;
  • kliknąć przycisk „zamów produkty”;
  • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
  • kliknąć przycisk „Dostawa i płatność”;
  • zweryfikować informacje zawarte w podsumowaniu zamówienia dotyczące ilości zamawianych produktów, ich ceny oraz kosztów dostawy;
  • złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu poprzez wybranie odpowiedniego pola;
  • złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Zamówienia oraz zawarcia Umowy Sprzedaży;
  • kliknąć przycisk „Zamów” (w przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w §6 ust. 1 lit. a oraz w §6 ust. 2 Regulaminu) lub „Zapłać za zamówienie” (w przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w §6 ust. 1 lit. b Regulaminu);
  • potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie odpowiedniego łącza w przesłanej wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności „Kredyt kupiecki”, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu).
 • Szczegółowe informacje na temat sposobu kosztów dostawy dostępne są w zakładce Warunki dostawy.
 • Po złożeniu Zamówienia zgodnie z ust. 1 powyżej na wskazany podczas rejestracji Użytkownika adres e-mail przesłana zostanie wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia. Do wiadomości tej załączany jest także plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu.
 • Składając Zamówienie Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę na wskazany w treści Formularza Rejestracyjnego adres e-mail informacji handlowej lub informacji o charakterze marketingowym. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłania tych informacji oraz przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności. Zgoda na przesyłanie w/w informacji może zostać cofnięta w każdej chwili.
§6. Płatność
 • Klient może dokonać zapłaty za Produkty objęte Zamówieniem oraz koszty dostawy za pośrednictwem:
  • przelewu tradycyjnego;
  • systemu szybkich płatności elektronicznych „Dotpay”, którego właścicielem i operatorem jest Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28b, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 o wysokości kapitału zakładowego 4.000.000,- zł.
 • Klient może również dokonać płatności w terminie i na warunkach określonych w indywidualnie uzgodnionej pomiędzy nim a Sprzedawcą Umowie Handlowej. W takim przypadku dokonując wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru opcji zapłaty określonej jako „Kredyt kupiecki”.
 • W przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia (§5 ust. 3 Regulaminu) dołączona zostaje faktura proforma w formacie pdf zawierająca dane niezbędne do dokonania przelewu.
 • W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniami §5, Zamówienie zostaje anulowane. Informacja o anulowaniu Zamówienia przesyłana jest do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas zakładania Konta Użytkownika.
§7. Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje:
  • w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym – z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  • w przypadku wyboru metody płatności za pomocą systemy płatności elektronicznych „Dotpay” – z chwilą zaksięgowania wpływu środków przez operatora w/w systemu;
  • w przypadku realizacji zamówienia w ramach kredytu kupieckiego udzielonego Klientowi na podstawie Umowy Handlowej – z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości, o której mowa w §5 ust. 1 lit. j. Regulaminu.
 • Z chwilą, o której mowa w ust. 1 lit. a – c Sprzedawca przystępuje do dokonania czynności zmierzających do zrealizowania dostawy Produktów stanowiących przedmiot Umowy Sprzedaży.
 • Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT potwierdzającej zakup w wersji elektronicznej, poprzez jej wysłanie na wskazany podczas rejestracji Konta Użytkownika adres e-mail.
§8. Dostawa
 • Dostawa Produktów stanowiących przedmiot Umowy Sprzedaży odbywa się na warunkach i w sposób określony w Regulaminie.
 • Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dostawa Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Dostawa Towarów odbywa się na koszt Klienta, za pośrednictwem Przewoźnika. Szczegółowe informacje na temat wysokości kosztów dostawy zostały zawarte w zakładce Warunki dostawy.
 • Dostawa Produktów dokonywana jest w terminie od 3 do 5 dni roboczych od chwili uzyskania przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty zgodnie z postanowieniami §6 powyżej.
 • W przypadku Produktów dostępnych na zamówienie termin Dostawy ulega wydłużeniu o okres wskazany na stronie Sklepu zawierającej opis danego Produktu.
 • Jeżeli dla towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 • Sprzedawca informuje Klienta o występujących po jego stronie okolicznościach uniemożliwiających zrealizowanie Dostawy w uzgodnionym terminie.
 • Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży Klientowi przez Przewoźnika, na Klienta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 • Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika, w tym w szczególności za dokonanie nieterminowej dostawy, jeżeli Produkty stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży zostały przez Sprzedawcę wydane Przewoźnikowi w terminie umożliwiającym terminową realizację Zamówienia.
 • Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe po stronie Klienta w następstwie podania nieprawidłowych danych podczas składania Zamówienia lub zakładania Konta Użytkownika.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko na zasadzie winy umyślnej. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Klientowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży, w każdym przypadku, ograniczone są do poniesionej rzeczywistej szkody przez Klienta oraz do wysokości połowy ceny netto Produktów objętych Umową Sprzedaży.
§9. Reklamacje
 • Sprzedawca udziela gwarancji na Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu. Warunki gwarancji na poszczególne Produkty określone są w Warunkach Gwarancji.
 • Na podstawie art. 558 §1 k.c. wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w tym także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 • Reklamacje dotyczące kupionych za pośrednictwem Sklepu Produktów powinny zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 4 Regulaminu. Klient może także zgłaszać reklamację co do sposobu funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług za jego pośrednictwem.
 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, określenie przedmiotu reklamacji oraz wskazanie żądań związanych z reklamacją.
 • W przypadku, gdy przesłana reklamacja nie będzie zawierać wszystkich informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie nie jest możliwe z jakichkolwiek względów, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta wskazując jednocześnie nowy termin rozpoznania reklamacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.
§10. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także - jeżeli Klient wyrazi na to zgodę podczas zakładania Konta Użytkownika lub składania Zamówienia - także w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów lub Użytkowników Sklepu mogą być:
  • Przewoźnicy;
  • Podmioty obsługujące płatności elektroniczne – w przypadku wybrania przez Klienta takiej opcji płatności podczas składania Zamówieniaz
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy Sprzedaży.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania oraz praw podmiotów danych zostały zawarte w Polityce Prywatności.
§11. Postanowienia końcowe
 • Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu od dnia 28 kwietnia 2020 r.
 • W zakresie, w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie dają się pogodzić z postanowieniami Umowy Handlowej, pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom Umowy.
 • Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych związanych z niniejszym Regulaminem oraz zawartych Umów Sprzedaży jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawieraniem Umów Sprzedaży lub korzystaniem ze Sklepu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  • zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Sklepu;
  • nałożenie określonych obowiązków na Sprzedawcę przez uprawnione organy;
  • wprowadzeniu rozwiązań zmieniających działanie Sklepu lub korzystanie z Konta Użytkownika;
  • wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę ochrony prywatności Użytkowników;
  • wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności;
  • Wprowadzenia zmiany technologicznych lub funkcjonalnych związanych z działaniem Sklepu;
  • zmian w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
  • zmian sposobów płatności lub warunków dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowej wersji Regulaminu może nastąpić poprzez:
  • publikację na stronie https://mercor.com.pl/sklep/regulamin
  • przesłanie pliku w formacie pdf na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta Użytkownika.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Zapisz się
do newslettera

Bądź zawsze na bieżąco